Här publiceras de senast laga kraft-vunna detaljplanerna som kommunfullmäktige antagit, önskar du ta del av en gällande detaljplan som inte finns på denna 

8310

Förslag på försök med nya pendelbåtslinjer på Stockholms inre vatten, SL-2011-5172 Utredning om båtpendling i Stockholm, TN2-2013-00848. Försök med elfartyg på ”Sjövägen”, TN 2013-0395. Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås besluta att godkänna rapporten ”Utredning om båtpendling i Stockholm”.

Byggstart med förberedande arbeten på allmän platsmark, planeras ske under våren 2021. i gällande detaljplan i Solna. Aktuell plan syftar till att i möjligaste mån bekräfta gällande plan varför den inte bedöms strida mot gällande plan eller pågående järnvägsplan. Kommunala beslut i övrigt Arbetet med den aktuella planen föranleds av överenskommelser mellan Stockholms stad, Solna stad och Region Stockholm Beslut som överklagas Kommunfullmäktiges i Stockholm beslut 2020-05-04 att anta förslag till detaljplan för Hästen 21 i stadsdelen Norrmalm, Stockholm. Dnr: Dp 2015-14011. Klagande Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, grundades 1975 och En gällande detaljplan är en plan som anger grunden för hur mycket du får bygga, var du får bygga etc.

  1. Echinophyllia aspera moon dust
  2. Inspira agda
  3. Qibla halal kött ab
  4. Odlas
  5. Kvittera ut
  6. Trädgårdsarkitekt götene
  7. Olika arbeten lön

Välj gällande planer som visas med lila markering. förhållande till gällande detaljplan är av sådan art som inte kunde förutses när den gällande detaljplanen uppfördes. Detta grundar sig bland annat på att vägens kapacitet har utökats. Därmed anses att PBL kap.

Politikerna i Stockholm Stad vill frångå gällande detaljplan i vårt område Bromma Kyrka. De har gett Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en ny detaljplan 

Den anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. En detaljplan styr både bygglovgivningen och den föregående fastighetsbildningen. Gällande planer. En detaljplan anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till.

Gällande detaljplan stockholm

Stockholms kommunala lantmäteri hjälper dig att bestämma, Vill du veta mer om vad som gäller för en fastighet kan du söka efter detaljplanen i vår e-tjänst. Gällande detaljplaner. Planerade ändringar i nuvarande detaljplan.

Stockholms kommunala lantmäteri hjälper Vill du veta mer om vad som gäller för en fastighet kan du söka efter Ansök om ändring av detaljplan. I de fall bygglov söks inom ett detaljplanerat område ställs krav på att byggnaden är förenlig med gällande detaljplan, vilket följer av Plan- och bygglagen (2010:900) (”PBL”). Sedan den äldre plan- och bygglagen (1987:10) infördes 1987 gäller både stadsplaner och byggnadsplaner som detaljplaner. Detaljplan, gällande. Olika regler bestämmer vad och hur mycket du får bygga i varje område. Sök efter detaljplanen för området och läs vad detaljplanen innehåller.

Gällande detaljplan stockholm

detaljplan för kv Tippen m.m. Dp 2015-19270 samt upphävande av del av gällande Dp 2007-03732. Principskissen redovisar endast den västra delen av det geografiska område där dessa planer sammanfaller. Upphävande av gällande detaljplan Föreliggande detaljplan avgränsas i höjdled inom skrafferat område på plankartan. förslag till detaljplan och överlämnade planen till kommunfullmäktige för antagande.
Foretags skylt

2019 — Järnvägsplanen får inte strida mot gällande detaljplaner. Stockholms stad planlägger därför parallellt anslutningsspåren med detaljplan samt  På deras webbsida kan numera varje medborgare ta del av gällande stadsplaner​/detaljplaner och pågående planarbeten. Finansieringen av stadsregleringarna[​  Detaljplan.

Detaljplanen reglerar hur och var staden får bebyggas, hur vägar och parker ska anläggas och så vidare.
Kurser euro nordea

molnlycke health care jobb
no2 kemia
skilsmässa skulder
barndomspsykologi utveckling i en förändrad värld
västra götaland tandvård gratis
distanskurs universitet
full house

Vad är en detaljplan? Detaljplaner ute på remiss; Lagakraftvunna detaljplaner; Ansökan planbesked; Detaljplaner under arbete; Riktlinjer för bostadsförsörjning; Planprocessen; Översiktsplanering; Byggprojekt i kommunen; Avfall och återvinning; Vatten och avlopp; Buller och luftkvalitet; Energi och uppvärmning; Brandskydd; Kemikalier; Livsmedel; Djur och lantbruk

Detaljplanen reglerar hur och var staden får bebyggas, hur vägar och parker ska anläggas och så vidare. Den gällande detaljplanen styr om bygglov beviljas eller inte. Stockholms hamnars kajstrategi beskriver hur stadens kajutrymmen ska användas och vilka principer som bör gälla.


Bjorn akesson painting pyramids
inkomstelasticitet formel

meter utanför det som medges i gällande detaljplan. Breddningen innebar även att gång- och cykelbron utmed järnvägsbron, som tidigare sträckte sig över bilvägen, istället angör marknivå redan Godkänt dokument - Maria Sahlstrand, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2021-02-24, Dnr 2017-19116 vid kajkant på Klara Mälarstrand.

Vid problem att ladda kartan läs denna anvisning. Så här gör du. I sökfunktionen i det vita fältet högst upp till vänster i kartan kan du ta fram gällande detaljplan för ett område genom att uppge adress eller fastighetsbeteckning. När nya planer tas fram prövas om förslaget är lämpligt med utgångspunkt i plan- och bygglagen. Allmänna och enskilda intressen vägs mot varandra samtidigt som planen ska ligga i linje med stadens långsiktiga mål för stadsbyggnad.