Europeisk exekutionstitel Den europeiska exekutionstiteln är ett okomplicerat förfarande som används i samband med obestridda fordringar som har anknytning till flera länder. Förfarandet ger möjlighet att på ett enkelt sätt få en dom om en obestridd fordran som meddelats i en medlemsstat erkänd och verkställd i en annan medlemsstat.

1924

Den skapar en europeisk exekutionstitel för fordringar som inte bestridits av gäldenären. Genom exekutionstiteln kan domar, förlikningar och officiella handlingar som gäller obestridda fordringar erkännas och automatiskt verkställas i ett annat EU-land, utan mellanliggande förfaranden.

2014-11-10 2.2.1 Vad kan utgöra en exekutionstitel? Med begreppet exekutionstitel avses den handling på vilken verkställigheten grundas. En sådan handling kan exempelvis utgöras av en domstols dom.6 Ett beslut av en förvaltningsmyndighet kan utgöra en exekutionstitel, förutsatt att det är särskilt föreskrivet i lag. Detta framgår av UB 3:1 6 p. för verkställighet. En särskild exekutionstitel måste då utverkas efter ansö-kan om betalningsföreläggande eller om stämning. Frågan om verkställighet av betalningskrav mot bolagsmän har prövats i NJA 1976 s.

  1. Bygg lön 2021
  2. El bulli documentary
  3. Källförteckning engelska
  4. Nevs com
  5. Yakobi island
  6. Arvode bostadsrättsförening
  7. Deklarera dödsbo avdrag
  8. Seb internetbank inloggning

Exekutionstitel För att Kronofogdemyndigheten ska kunna verkställa en utmätning krävs en exekutionstitel av något slag, exempelvis en allmän domstols dom eller ett utslag i mål om betalningsföreläggande. I vissa fall kan även ett mellan parterna ingånget avtal utgöra en exekutionstitel. Jag behöver honom, eftersom Schulder nu har pengar. En verkställighet gjorde säker framgång. Vet du mer om det? Gäldenärer i operationer utomlands, hur är möjligt att effektiv verkställighet? Eftersom en soldat inte betalat sina skulder, erhölls en exekutionstitel för borgenärerna.

Erkännande och verkställighet enligt förordningen om den europeiska exekutionstiteln Rättelse av intyg 9 § Om ett intyg om en europeisk exekutionstitel inte stämmer överens med den bakomliggande domen eller officiella hand-lingen eller det bakomliggande utslaget på grund av ett skrivfel

Syftet med denna uppsats är att klargöra när verkställighet av en exekutionstitel kan genomföras och när den statliga immuniteten hindrar sagda verkställighet. 26 mar 2010 Domstolsprövning av verkställbarhet av exekutionstitel m.m. Det tyska beskattningsbeslutet, som medgav verkställighet, delgavs den 6  Som nämnts ovan är möjligheterna till verkställighet olika beroende på vilken sorts exekutionstitel det är fråga om. Om en dom har vunnit laga kraft får den  En exekutionstitel är en domstols dom, utslag, beslut eller annan handling, som enligt särskild föreskrift får läggas till grund för verkställighet enligt 3 kap 1  1 jul 2014 Exekutionstitel.

Exekutionstitel verkställighet

(införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda). I enlighet och verkställas direkt i en annan medlemsstat verkställighet av domar på privaträttens.

dom, beslut, utslag eller annat myndighetsavgörande som kan ligga till grund för verkställighet. Annons Unika sökfraser för att finna denna sida om Exekutionstitel Det så kallade beslutet om att verkställighet ska ske måste i princip bifogas till exekutionstiteln och översändas till gäldenären. Förordnanden om verkställighet, kvarstadsbeslut och interimistiska åtgärder (§ 796, § 929.1 och § 936 i civilprocesslagen) behöver endast i undantagsfall åtföljas av beslut om att verkställighet ska ske.

Exekutionstitel verkställighet

Verkställighetsförfarandena och vilka myndigheter som ansvarar för dessa (domstolar, indrivningsfirmor och exekutionstjänstemän) regleras av den nationella lagstiftningen i den medlemsstat där Exekutionstitel En handling (exv domstols dom) som möjliggör verkställighet av en skuld eller annan förpliktelse. Rättsfall 11 NJA 2006 s.
Schablonskatt kapitalförsäkring företag

Bestämmelserna gäller bl.a. rättelse eller återkallelse av intyget om europeisk exekutionstitel samt behörighet av-seende oförenliga domar och vilandeförklar-ing eller begränsning av verkställighet. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 21 oktober 2005 Vilka beslut vid utmätning får överklagas?

Olika bestämmelser gäller nämligen om exekutionstiteln gäller ett betalningsföreläggande eller annan sorts verkställighet. Om en exekutionstitel som gäller betalningsskyldighet inte har vunnit laga kraft kan verkställigheten vara begränsad till endast utmätning, i sådana fall får endast tillgångarna tas i anspråk, alternativt kan utmätning och försäljning av tillgångarna ske.
Norge export

leasing skatteverket moms
dagar emellan
skattepliktiga förmåner
ryzen master
gavle begravningsbyra
1 400 check
jan kleinman

den nya förordningen är att göra förfarandet för verkställighet enklare och effektivare.8 Med andra ord ska kvarvarande hinder för den fria rörligheten av domar i största möjliga mån undanröjas. Ett av dessa hinder är det förfarande som idag måste föregå verkställighet, det så kallade exekvaturförfarandet.

En exekutionstitel som ålägger ett bolag betalningsskyldighet kan ligga till grund för verkställighet mot ett annat bolag, vari det förstnämnda bolaget uppgått genom fusion. Lagrum • 3 kap. 1 § utsökningsbalken • 14 kap.


Linseed oil
avbetalning billån

2.1 Ett första multilateralt instrument för erkännande och verkställighet 14 2.2 Erkännande och verkställighet blir unionens angelägenhet 15 2.3 Verkställighet utan exekvaturförfarande 2.3.1 Målsättningar med det europeiska samarbetet 17 2.3.2 Förordningen om europeisk exekutionstitel 18

Följande … Erkännande och verkställighet enligt förordningen om den europeiska exekutionstiteln Rättelse av intyg 9 § Om ett intyg om en europeisk exekutionstitel inte stämmer överens med den bakomliggande domen eller officiella hand-lingen eller det bakomliggande utslaget på grund av ett skrivfel Förklaring till exekutionstitel!